Zápis do prvních ročníků 2024/2025

14/02/2024
Základní škola


Aktuální informace a postup zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025


Rodiče mají ze zákona povinnost přihlásit dítě ke školní docházce v roce, kdy dítě k 31.8.2024 dosáhne věku 6 let (aktuálně děti narozené do 31.8. 2018). Pokud dítě dosáhne věku 6 let 1.9.2024 a později, jde k zápisu až v příštím roce. K zápisu se musíte dostavit, i když uvažujete o odkladu.

Pokud jste minulý rok byli u zápisu a byl Vašemu dítěti udělen odklad, musíte k zápisu letos znovu včetně vyplnění nové žádosti a doložení všech dokumentů, včetně rozhodnutí o uděleném odkladu.

Ke školní docházce letos budeme přijímat 85 žáků do 4 prvních tříd podle těchto kritérií. Jedna třída bude mít rozšířenou výuku tělesné výchovy, do této třídy proběhne výběr, informace obdržíte u zápisu.


Získání žádosti o přijetí

1. Elektronicky na adrese https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ v období 4.3. – 31.3. 2024

  • žádost vyplnit – vyplňování věnujte náležitou pozornost
  • zvolte správný druh žádosti (přijetí nebo odklad)
  • v rezervačním systému si zaregistrujte termín a čas zápisu
  • v případě, že podáváte žádost na více škol, zvolte při tisku žádost se správným označením a adresou školy

2. V ZŠ O. Nedbala 30, České Budějovice, 4.3. – 31.3.2024 a ve dnech a časech zápisu 4.4. a 5.4. 2024. Pokud přijdete 4.4. nebo 5.4.2024, není možno využít rezervační systém, Vaše žádosti budou vyřizovány dle časových možností personálu.


3. V případě dotazů též možno kontaktovat Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1 Lucie Lavičková tel. 386 801 508, email lavickovaL@c-budejovice.cz.


Pokud si žádost vyplníte a vytisknete, nemusíte v tomto období školu ani OŠMT magistrátu města kontaktovat.


Příjem žádostí

4.4.2024 čtvrtek v čase 14.00 – 18.00 hod.

5.4.2024 pátek v čase 14.00 – 18.00 hod.

Termín a čas zápisu si zaregistrujte při vyplňování žádosti.

K objektivnímu posouzení školní zralosti je žádoucí přítomnost dítěte u zápisu.


Doklady k zápisu

  • řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ O. Nedbala 30, Č. Budějovice, vyplňujte na https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ nebo viz. získání žádosti výše.
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců (občanský průkaz dítěte, případně bude tato informace ověřena ředitelstvím školy)
  • pokud přicházíte po odkladu, rozhodnutí o udělení odkladu v loňském roce
  • vyplněnou a podepsanou „Přílohu k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Pro zdárný průběh zápisu je nutno přinést všechny doklady. Bez těchto dokladů nebude zápis proveden!


Odklad školní docházky

Do školy doručte řádně vyplněnou a podepsanou žádost o odklad školní docházky, tuto žádost lze získat vyplněním na https://zapiszscb.c-budejovice.cz/. K žádosti musíte doložit:


1. doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra - poradenským zařízením je nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna (v Českých Budějovicích sídlí na adrese Nerudova 59, tel. 723 392 134 a 727 962 095, formulář na on-line objednání do PPP - https://form.pppcb.cz/zops/. Pouze v případě speciálních potíží kontaktuje zákonný zástupce příslušné speciálně pedagogické centrum. Protože objednací lhůty k těmto vyšetřením bývají zpravidla dlouhé, je vhodné kontaktovat toto zařízení co nejdříve, není nutné čekat na vyplnění žádosti o odklad.

2. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (tiskopis doc, pdf) - odborným lékařem, způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, toto posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Výše uvedené dokumenty přinesete do školy v termínu zápisu, s sebou vezměte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.

Pro případné udělení odkladu, o kterém rozhoduje ředitel školy, je nutné, aby obě doporučení odklad schvalovala. Pokud nestihnete obě doporučení doručit do termínu zápisu, přinesete samotnou žádost, doporučení dodáte později.


Přijímací řízení a vydávání rozhodnutí:

8. 4. – 7. 5. 2024 (zpřístupnění sledování postupu žádosti zákonnému zástupci https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ ). Dne 17.4.2024 v době od 8:00 – 12:00 je možno nahlédnout do spisu, § 38, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.

Seznamy identifikačních čísel přijatých a nepřijatých žáků budou zveřejněny po ukončení zápisu. Písemné oznámení o přijetí se nevydává (ŠZ §183). Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům do 30 dnů od zápisu.

Pro rodiče přijatých dětí budeme organizovat na přelomu května a června informační schůzku, o termínu budou informováni emailem a na webu školy.

Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí naši školu prohlédnout, ve všední dny mezi 8.00 – 16.00 hod. Doporučujeme však předchozí telefonickou domluvu. Tel.: 606 040 268, 605 151 483, 606 040 269.e-mail: skola@zsonedbala.cz

www.zsonedbala.cz


Mgr. Miroslav Poláček - ředitel školy