Zobrazit navigaci

Školní poradenské pracoviště

Program poradenských služeb školního poradenského pracoviště 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Od září 2016 je na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště.

Od ledna 2023 je členem školního poradenského pracoviště také školní psycholog.

Školní poradenské pracoviště poskytuje:

  • bezplatné poradenské služby a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům přímo na škole
  • snaží se pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových i výukových potíží

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, bez souhlasu se je nedozví nikdo další.

Poradenské služby na naší škole jsou zajišťovány:

  • výchovným poradcem
  • školním metodikem prevence
  • školním speciálním pedagogem – etopedem (FIE)
  • školním psychologem

Všichni členové ŠPP vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy.

Členové ŠPP spolupracují s:

  • vedením školy
  • třídními učiteli a ostatními pedagogy školy
  • poradenskými zařízeními jako jsou např. PPP, SPC, SVP
  • Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

 

Členové ŠPP


Mgr. G. Růžičková – výchovný poradce

E - mail: ruzickova@zsonedbala.cz

Telefon: 38 510 20 28

Konzultační hodiny:

po předchozí telefonické nebo mailové dohodě, žáci mohou využít i přestávek


Mgr. J. Havrdová – školní metodik prevence

E – mail: havrdova@zsonedbala.cz

Telefon: 38 510 20 34

Konzultační hodiny:

po předchozí telefonické nebo mailové dohodě, žáci mohou využít i přestávek


Mgr. D. Plášilová – školní speciální pedagog, etoped

E – mail: plasilova@zsonedbala.cz

Telefon: 601 590 195

Konzultační hodiny:

po předchozí telefonické nebo mailové dohodě, žáci mohou využít i přestávek


Mgr. M. Chrášťanská, školní psycholožka

E – mail: chrastanska@zsonedbala.cz

Telefon: 602 723 624

Konzultační hodiny:

po předchozí telefonické nebo mailové dohodě, žáci mohou využít i přestávek


Kabinet výchovného poradce a školního metodika prevence najdete v pavilonu II. stupně v přízemí za počítačovou učebnou, číslo dveří 45. Kabinet školního speciálního pedagoga se nachází v budově I. stupně v přízemí, číslo dveří 2, kabinet školního psychologa je v budově I. stupně, 1. patro, číslo dveří 12.

Náplň činnosti školního poradenského pracoviště

 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Do okruhu speciálního vzdělávání patří péče o děti a žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, smyslovým postižením, vícečetným postižením, s vadami řeči (poruchami komunikačních schopností), zdravotním oslabením, autismem, žáky se specifickými poruchami učení a chování, poruchami chování a děti a žáky z prostředí s nízkým sociálním a ekonomickým statusem. Speciální vzdělávání se také v neposlední řadě týká nadaných dětí.

 

2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické oblasti

Všichni členové pracoviště poskytují nebo zajišťují poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy.

 

3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti

Cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží. Následně s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě nebo alespoň zmírnění.

 

4. Práce v oblasti prevence rizikového chování

Základním cílem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti.

Je zaměřena na prevenci v rizikových oblastech s cílem zabránit výskytu rizikového chování nebo co nejvíce omezit škody způsobené jejich výskytem mezi žáky (záškoláctví, závislosti, agresivita atd.).


5. Metodická podpora

Metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci speciálně-pedagogických poznatků a dovedností v oblasti výchovných přístupů (např. individuální konzultace pro pedagogy).

 

6. Kariérové poradenství

Poradenství pro žáky 5. ročníku se zájmem o studium na osmiletém gymnáziu.

Poradenství v oblasti profesní orientace pro žáky 8. a 9. ročníku (možnost individuálních konzultací, testové metody, besedy apod.).

 

7. Řešení výchovných problémů

Při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným budeme snažit najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění jeho následků na další vzdělávání žáka.